Gebruikersvoorwaarden persoonlijke omgeving

voorlezen letters vergroten
Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de persoonlijke omgeving van Volgjezorg (persoonlijk.volgjezorg.nl).

1.

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer gebruiker de persoonlijke omgeving (hierna te noemen: webportaal) gebruikt,

b. Gebruiker is elke natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de functionaliteiten van het webportaal.

c. Gebruiker verklaart zich akkoord met deze voorwaarden bij het eerste gebruik van het webportaal, waarbij gebruiker zich voor het eerst aanmeldt (inlogt). Na aanmelding kan gebruiker de functies van het webportaal gebruiken.
 

2.

a. Het webportaal biedt aan gebruiker de mogelijkheid om hem betreffende gegevens die beschikbaar zijn voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP) van VZVZ digitaal op te vragen en lokaal op te slaan via de beveiligde omgeving van het webportaal.

b. Gebruiker kan hem betreffende gegevens alleen digitaal opvragen als deze door zijn zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld voor uitwisseling via het LSP (door middel van aanmelding van het BSN van gebruiker in de Verwijsindex van het LSP).

c. Aanmelding door de zorgaanbieder is alleen toegestaan als de gebruiker voor uitwisseling van zijn  medische gegevens met andere zorgverleners via het LSP zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend aan de betreffende zorgaanbieder.

d. Als gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven aan de eigen huisarts of apotheker, kan of kunnen die zijn gegevens beschikbaar stellen voor raadpleging door bepaalde andere zorgverleners wanneer die bij de zorg aan gebruiker betrokken worden. In de folder ‘Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)!’ van Volgjezorg (VZVZ) is beschreven hoe dit precies werkt.

e. Het is mogelijk dat gebruiker toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van bepaalde gegevens door zijn zorgaanbieder voor uitwisseling via het LSP, maar dat deze gegevens (nog) niet beschikbaar zijn gesteld door de zorgaanbieder. Deze gegevens kunnen dan niet worden opgevraagd in het webportaal. Gebruiker kan hierover navraag doen bij de betreffende zorgaanbieder.
 

3.

a. Wanneer gebruiker gebruikmaakt van het webportaal, is hij ermee akkoord dat zijn gegevens via een (beveiligde) internetverbinding opgevraagd (kunnen) worden uit het beveiligde netwerk van het LSP.

b. Om gegevens digitaal op te vragen en lokaal op te slaan moet gebruiker op een beveiligde manier inloggen bij het webportaal. Dit vindt plaats met behulp van DigiD - Controle identiteitsbewijs.

c. Digitaal opgevraagde gegevens die door gebruiker lokaal worden opgeslagen, kunnen met eigen middelen worden ingezien, bewaard of anderszins gebruikt.

d. Gebruiker realiseert zich dat het digitaal opvragen en lokaal opslaan van hem betreffende gegevens het verwerken van persoonsgegevens betreft, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn, waaronder gegevens betreffende de gezondheid, zoals bedoeld in de AVG. De zorgaanbieder die de gegevens heeft aangemeld bij het LSP heeft een medisch beroepsgeheim over de gegevens die afkomstig zijn uit het dossier dat door de zorgaanbieder in zijn eigen informatiesysteem is vastgelegd. Het opvragen en lokaal opslaan door gebruiker van de gegevens die via het LSP worden verwerkt, haalt de gegevens uit de vertrouwelijke omgeving van de zorgaanbieder, waardoor de betreffende gegevens niet meer worden beschermd door de geheimhoudingsplicht, dan wel het verschoningsrecht, van de betreffende zorgaanbieder. Dit geldt niet voor de(zelfde) gegevens in het dossier van de hulpverlener; die blijven door de geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder beschermd.

e. Gebruiker begrijpt de risico’s die kunnen samenhangen met het gebruik van het webportaal, van internet in het algemeen en in het bijzonder hetgeen in dit artikel is beschreven. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het webportaal.

f. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilige gebruik en bewaren van hem betreffende gegevens die lokaal worden opgeslagen.
 

4.

Opgevraagde gegevens worden door VZVZ niet op het webportaal bewaard. Het opslaan en bewaren van gegevens dient door gebruiker zelf plaats te hebben indien gewenst.
 

5.

VZVZ verwerkt gegevens in het webportaal overeenkomstig wettelijke verplichtingen, meer in het bijzonder de AVG.
 

6.

a. Gebruiker verklaart alleen zelf toegang te nemen tot hem betreffende gegevens via het webportaal en laat anderen geen gebruik maken van zijn toegang.

b. Gebruiker draagt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor handelen in strijd met artikel 6.a. van deze voorwaarden.

c. Gebruiker zal niet handelen in strijd met de gebruikersvoorwaarden en de wet.

d. Gebruiker neemt daarnaast bij het gebruik van deze website alle in het maatschappelijk verkeer geldende normen voor fatsoenlijk, zorgvuldig en rechtmatig gebruik van het internet in acht.
 

7.

a. VZVZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn voor opvragen van bepaalde gegevens. Het is aan de zorgaanbieder die is aangesloten op het LSP om gegevens wel of niet beschikbaar te stellen. Dit betreft de professionele verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.

b. VZVZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid van gegevens die kunnen worden opgevraagd. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het registreren en beschikbaar stellen van juiste gegevens.

 

Versie 1.0, 12 juni 2019

Close
Close

Login/register

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Giving permission